Resultatenrekening over 2015

Conform de doestelling en het beleidsplan van de stichting is in 
het jaar 2015 in totaal € 10.800,-- aan giften ontvangen. Conform 
de doelstelling en het beleidsplan werden in het jaar 2015 in totaal 
€ 15.500,-- uitgaven gedaan door ondersteuning van goede doelen.

Er bestaat thans geen aanleiding om het huidige beleidsplan aan te passen.

Het negatieve resultaat over 2015 ad. € 5.395,-- is ten laste gebracht van de algemene reserve per ultimo 2015. In 2016 zal ten minste 90% van de algemene reserve worden gebruikt voor het doen van uitgaven conform de doelstelling.


 

2015

Inkomsten:

 

 

Giften en donaties

10.800

 

Overige baten

0

 

 

 

10.800

 

 

 

Uitgaven:

 

 

Giften aan SBBI's

15.500

 

Giften aan ANBI's (Kika en Ronald McDonald)

0

 

Overige uitgaven conform doelstelling

0

 

Reiskosten

0

 

Personeelskosten

0

 

Huisvestingskosten

0

 

Kantoorkosten

0

 

Algemene kosten (verzekeringen)

575

 

Afschrijving

0

 

Som der uitgaven

 

16.075

Totaal

 

-5.395

 

 

 

Financiële baten en lasten

 

-120

Resultaat

 

-5.395

Buitengewone baten en lasten

 

0

Totaal

 

-5.395

 

  

Het negatieve resultaat ad. € 5.395 is ten laste gebracht van de algemene reserve per 31-12-2015 Besloten is om in 2016 ten minste 90% van de algemene reserve per 31-12-2015 uit te keren aan goede doelen conform de doelstelling van de stichting.

Gegevens

Stichting Teus Bruggeman Fonds

RSIN
822417418

KvK-nummer
30287644 

Postadres
Rimpelmos 19
3904BP Veenendaal

E-mail
bruggeman@pasqua.nl