Beleidsplan

Actueel beleid

Het actuele beleid van de Stichting bestaat uit het bijeenbrengen van zoveel mogelijk gelden en het verzamelen en beoordelen van potentiële bestedingsdoelen aan welke een bijdrage zal worden geleverd. Vooralsnog zal de Stichting zich uitsluitend richten op het ondersteunen van ANBI erkende instellingen, waarbij jaarlijks de focus zal liggen op enkele instellingen die alsdan een – actueel bepaald – belang hebben De Stichting streeft niet naar vermogensvorming. De bijeengebrachte gelden zullen voortdurend worden aangewend binnen de doelstelling en wel vóór het einde van het jaar volgend op de ontvangst van de gelden. Daarbij kan besloten worden om maximaal 10% van de ontvangen gelden in reserve te houden voor onvoorziene uitgaven en niet geplande bestedingen. Uitzondering op deze stelregel zal worden gemaakt voor giften, donaties en erfstellingen, waaraan een opdracht is verbonden om slechts de revenuen of een ander aangewezen deel te besteden aan de doelstelling. Eveneens zal van de stelregel kunnen worden afgeweken in geval van langer lopende projecten, die een gefaseerde uitvoering en financiering nodig hebben.

Fondsenwerving

De Stichting zal fondsen werven onder de leden van het bestuur, alsmede hun (zakelijke) relaties, vrienden en bekenden en plaatsgenoten. Ieder van de bestuursleden zal daarvoor zijn eigen netwerk aanspreken. Daarbij kunnen fondsen geworven worden uit giften, schenkingen, erfstellingen en legaten. Besteding van de fondsen: De besteding van de ingekomen fondsen zal plaats vinden conform het daarover gestelde onder “Actueel beleid”. Aangezien de verworven fondsen bedoeld zijn om ten goede te komen aan het algemene nut, zal de Stichting de kosten voor de instandhouding van het Fonds en de uitvoering van projecten en initiatieven tot het absolute noodzakelijke minimum beperken. Aan bestuursleden van de Stichting of vrijwillig medewerkende derden zal geen enkele vorm van beloning of (algemene) kostenvergoeding worden vertrekt met uitzondering van strikt noodzakelijke reis- en verblijfkosten, die rechtstreeks ten goede komen aan de daarmee verband houdende projecten en initiatieven en die vóóraf door de meerderheid van het bestuur zijn beoordeeld en geaccordeerd. De besteding van fondsen zal alleen geschieden aan instellingen of initiatieven, waarvan vaststaat dat daarmee het algemene nut en niet het persoonlijke belang van individuen wordt gediend. Mocht over de status van de bestedingen van fondsen in dit verband twijfel bestaan dan zal de Stichting vóóraf daarover advies inwinnen bij een fiscaal juridisch geschoolde persoon en zal in geval van daarna blijvende onzekerheid vóóraf de mening van de belastingdienst worden gevraagd.

Financieel beheer

De penningmeester zal van alle financiële transacties een administratie bijhouden en daarvan tenminste een maal per jaar verslag uitbrengen aan het bestuur. In de verslaggeving zullen worden begrepen een vermogensopstelling (balans) en een resultatenrekening (winst- en verliesrekening) een specificatie van projecten en initiatieven met de daarbij behorende bestedingen en een specificatie van alle ontvangen gelden. Alle gelden zullen in afwachting van hun besteding worden aangehouden op reguliere bank- of spaarrekeningen bij landelijke bekende Nederlandse bankinstellingen. Contante transacties zullen zoveel mogelijk worden vermeden. Uitzondering op deze stelregel zal noodzakelijkerwijs moeten worden gemaakt in geval van collecte acties bij bijzondere gelegenheden, zoals de collectebus bij de uitgang van een feestelijke bijeenkomt. De penningmeester zal geen betalingen doen zonder toestemming van ten minste een meerderheid van de bestuursleden. Deze toestemming zal moeten blijken uit notulen van een bestuursvergadering dan wel een daarvoor schriftelijk of per e-mail verstrekt bericht van deze bestuursleden.

Besluitvorming

Bij de besluitvorming binnen het bestuur is de statutaire bepaling dat besloten wordt met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen het formele criterium. Toch zal het bestuur als uitgangspunt hanteren dat besluiten tot het nemen van initiatieven, het ondersteunen van andere initiatieven en instellingen en de daarvoor te besteden gelden unaniem worden genomen.

Financiële prognose 2023-2024

De ambities voor het jaar 2023 en 2024 zijn voorzichtig ingeschat.
De Stichting streeft naar een fondsenwerving in 2023 van in totaal
€ 15.000,-. Daarvan zal in het jaar 2024, na aftrek van noodzakelijke kosten, ten minste 90% daadwerkelijk worden besteed aan het verstrekken van ondersteuning conform de doelstelling. Voor het jaar 2024 wordt een fondsenwerving van in totaal € 15.000,- haalbaar geacht. Daarvan zal in het jaar 2025, na aftrek van noodzakelijke kosten, ten minste 90% daadwerkelijk worden besteed aan het verstrekken van ondersteuning conform de doelstelling.