Resultatenrekening over 2013

Conform de doestelling en het beleidsplan van de stichting is in het jaar 2013 in totaal € 8.975,– aan giften ontvangen en werden in totaal € 9.000,– giften gedaan aan andere ANBI’s.

Er bestaat thans geen aanleiding om het huidige beleidsplan aan te passen.

Het negatieve resultaat over 2013 ad. € 704,– is ten laste gebracht van de algemene reserve per ultimo 2013. De aanwezige middelen bedroegen op 31 december 2013 minder dan 10% van de ontvangen giften en donaties.

In het jaar 2013 werden giften ontvangen van Bronkhorst High Tech B.V. te Ruurlo.

2013

Inkomsten:

Giften en donaties

8.975

Overige baten

0

8.975

Uitgaven:

Giften aan SBBI’s

0

Giften aan ANBI’s (Kika en Ronald McDonald)

9.000

Overige uitgaven conform doelstelling

0

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

575

Afschrijving

0

Som der uitgaven

9.575

Totaal

-600

Financiële baten en lasten

-104

Resultaat

-704

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal

-704