Resultatenrekening over 2014

Conform de doestelling en het beleidsplan van de stichting is in het jaar 2014 in totaal € 9.300,– aan giften ontvangen. Besloten werd om het doen van uitgaven in 2014 voor goede doelen conform de doelstelling uit te stellen naar het jaar 2015.

Er bestaat thans geen aanleiding om het huidige beleidsplan aan te passen.

Het positieve resultaat over 2014 ad. € 8.614,– is toegevoegd aan de algemene reserve per ultimo 2014. In 2015 zal ten minste 90% van de algemene reserve worden gebruikt voor het doen van uitgaven conform de doelstelling.

In het jaar 2014 werden giften ontvangen van Bronkhorst High Tech B.V. te Ruurlo.

2014

Inkomsten:

Giften en donaties

9.300

Overige baten

0

9.300

Uitgaven:

Giften aan SBBI’s

0

Giften aan ANBI’s (Kika en Ronald McDonald)

0

Overige uitgaven conform doelstelling

0

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten (verzekeringen)

575

Afschrijving

0

Som der uitgaven

575

Totaal

8.725

Financiële baten en lasten

-111

Resultaat

8.614

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal

8.614