Resultatenrekening over 2015

Conform de doestelling en het beleidsplan van de stichting is in het jaar 2015 in totaal € 10.800,– aan giften ontvangen. Conform de doelstelling en het beleidsplan werden in het jaar 2015 in totaal € 15.500,– uitgaven gedaan door ondersteuning van goede doelen.

Er bestaat thans geen aanleiding om het huidige beleidsplan aan te passen.

Het negatieve resultaat over 2015 ad. € 5.395,– is ten laste gebracht van de algemene reserve per ultimo 2015. In 2016 zal ten minste 90% van de algemene reserve worden gebruikt voor het doen van uitgaven conform de doelstelling.

2015

Inkomsten:

Giften en donaties

10.800

Overige baten

0

10.800

Uitgaven:

Giften aan SBBI’s

15.500

Giften aan ANBI’s (Kika en Ronald McDonald)

0

Overige uitgaven conform doelstelling

0

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten (verzekeringen)

575

Afschrijving

0

Som der uitgaven

16.075

Totaal

-5.395

Financiële baten en lasten

-120

Resultaat

-5.395

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal

-5.395

Het negatieve resultaat ad. € 5.395 is ten laste gebracht van de algemene reserve per 31-12-2015. Besloten is om in 2016 ten minste 90% van de algemene reserve per 31-12-2015 uit te keren aan goede doelen conform de doelstelling van de stichting.