Resultatenrekening over 2016

Conform de doelstelling is in 2016 in totaal € 19.625,– aan giften ontvangen. In 2016 werden voor een totaal bedrag van € 5.925,– giften gedaan aan andere ANBI’s.

De eind 2016 resterende algemene reserve van € 16.502 zal conform de doelstelling en het beleidsplan in de jaren na 2016 worden besteed.

2016

Inkomsten:

Giften en donaties

9.000

Giften van Bronkhorst High Tech B.V.

10.625

Overige baten

0

19.625

Uitgaven:

Giften aan SBBI’s

0

Giften aan ANBI’s

5.925

Overige uitgaven conform doelstelling

0

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten

575

Afschrijving

0

Som der uitgaven

6.500

Totaal

13.125

Financiële baten en lasten

-120

Resultaat

13.005

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal

13.005