Resultatenrekening over 2017

2017

Inkomsten:

Giften en donaties

19.175

Overige baten

0

19.175

Uitgaven:

Giften aan SBBI’s

0

Giften aan ANBI’s

32.679

Overige uitgaven conform doelstelling

0

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten

575

Afrondingsverschillen

-1

Som der uitgaven

33.253

Totaal

-14.078

Financiële baten en lasten (bankkosten)

-423

Resultaat

-14.501

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal

-14.501

Het positieve resultaat ad. € 14.501 is ten laste gebracht van de algemene reserve per 31-12-2017. Besloten is om in 2018 ten minste 90% van de algemene reserve per 31-12-2017 uit te keren aan goede doelen conform de doelstelling van de stichting. In januari 2018 werden al giften aan goede doelen gedaan tot een bedrag van € 1.350