Resultatenrekening over 2018

Conform de doelstelling is in 2018 in totaal € 20.425 aan giften ontvangen. In 2018 werd € 22.175 besteed aan goede doelen.

2018

Inkomsten:

Giften en donaties

20.425

Overige baten

0

20.425

Uitgaven:

Overige uitgaven conform doelstelling

22.175

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

575

Algemene kosten

1

Som der uitgaven

22.751

Totaal

-2.326

Financiële baten en lasten

-304

Resultaat

-2.630

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal

-2.630

Het negatieve resultaat ad. € 2.630 is ten laste gebracht van de algemene reserve per 31-12-2018.