Resultatenrekening over 2019

Conform de doelstelling is in 2019 in totaal € 32.300 aan giften ontvangen. In 2019 werd € 40.506 besteed aan goede doelen.

2019

Inkomsten:

Giften en donaties

32.300

Overige baten

0

32.300

 

 

Uitgaven:

 

Overige uitgaven conform doelstelling

40.506

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

0

Algemene kosten

-1

Som der uitgaven

40.505

Totaal

-8.205

Financiële baten en lasten

-44

Resultaat

-8.249

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal resultaat

-8.249

Het negatieve resultaat ad. € 8.249 is ten laste gebracht van de algemene reserve per 31-12-2019.