Resultatenrekening over 2020

Conform de doelstelling is in 2020 in totaal € 60.525 aan giften ontvangen.
In 2020 werd € 37.286 besteed aan goede doelen.

2020

Inkomsten:

Giften en donaties

60.525

Overige baten

0

60.525

 

 

Uitgaven:

 

Overige uitgaven conform doelstelling

37.286

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

0

Algemene kosten

0

Som der uitgaven

37.286

Totaal

23.239

Financiële baten en lasten

-4

Resultaat

23.235

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal resultaat

23.235

Het positieve resultaat ad. € 23.235 is toegevoegd aan de algemene reserve per 31-12-2020 en zal worden besteed aan giften en donaties in 2021.