Resultatenrekening over 2021

Conform de doelstelling is in 2021 in totaal € 14.900 aan giften ontvangen.
In 2021 werd € 33.897 besteed aan goede doelen.

2021

Inkomsten:

Giften en donaties

14.900

Overige baten

0

14.900

 

 

Uitgaven:

 

Overige uitgaven conform doelstelling

33.897

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

0

Algemene kosten

0

Som der uitgaven

33.897

Totaal

-18.997

Financiële baten en lasten

-8

Resultaat

-19.005

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal resultaat

-19.005

Het negatieve resultaat ad. € 19.005 is ten laste gebracht van de algemene reserve per 31-12-2021.