Resultatenrekening over 2022

Conform de doelstelling is in 2022 in totaal € 15.175 aan giften ontvangen.
In 2022 werd € 9.825 besteed aan goede doelen.

2022

Inkomsten:

Giften en donaties

15.175

Overige baten

0

15.175

 

 

Uitgaven:

 

Overige uitgaven conform doelstelling

9.825

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

0

Algemene kosten

0

Som der uitgaven

9.825

Totaal

5.350

Financiële baten en lasten

-25

Resultaat

5.325

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal resultaat

5.325

Het positieve resultaat ad. € 5.325 is toegevoegd aan de algemene reserve per 31-12-2022.