Resultatenrekening over 2023

Conform de doelstelling is in 2023 in totaal € 19.225 aan giften ontvangen. In 2023 werd € 13.737 besteed aan goede doelen.

2023

Inkomsten:

Giften en donaties

19.225

Overige baten

0

19.225

 

 

Uitgaven:

 

Overige uitgaven conform doelstelling

13.737

Reiskosten

0

Personeelskosten

0

Huisvestingskosten

0

Kantoorkosten

0

Algemene kosten
(bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)

0

Algemene kosten

0

Som der uitgaven

13.737

Totaal

5.488

Financiële baten en lasten

-50

Resultaat

5.438

Buitengewone baten en lasten

0

Totaal resultaat

5.438

Het positieve resultaat ad. € 5.438 is toegevoegd aan de algemene reserve per 31-12-2023